Callback Lim10Ata\Flatix\xfwidgets::gethtml is invalid (error_invalid_class).

Dr.tr transfer işlemi için istenilen evraklar,

Tıp hekimlerı, hekim ortaklıkları, hastaneler ve Sıhhat Bakanlığı birinci basamak sıhhat kuruluşları amacıyla alt alan adıdır.


Bu alt alan, ".tr". üst seviye alan'ı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin adedinin artırılarak, İnternet'in mesleki tüketiminin yaygınlaştırılmasına, hekimlerın toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine imkan sağlanması amacıyla açılmıştır.


Bu alan isminin tüketimi Türk Tabipler Birliği (TTB)’ne kayıtlı hekimlerın, onların meydana getirdiği hekim ortaklıkları, hastaneler ve sıhhat bakanlığı birinci basamak sıhhat kuruluşlarının kullanabilecegi biçimde sınırlandırılmıştır.


Bu alan adı sadece tıp hekimi meslek grubuna özgü olması nedeniyle dr.tr'nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi Türk Tabipleri Birliği'ne verilmiştir ve tek yetki sahibi karar merci olarak yetkilendirilmiştir.


KURALLAR:


Bu alan isminin tahsisi amacıyla, TTB'ce dilenen belgelerin TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili belgeler adresinde kullananlara sunulmuştur. Başvurusu tespit edilen alan adları TTB doğrulusunda ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı öneme alınarak tahsis edilir.
"dr.tr" alt alan isminin tahsisi konusu ile alakalı tek yetki sahibi karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.
Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin başka genel kuralları uygulanır.
Alan adlarının içerik olarak tüketiminde başka alt alan adlarında yapılan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin gerçekleştireceği sınırlamalar geçerlidir. Bu sınırlamalar adresinde açıklanmıştır.
İÇERİK


İçerik olarak tüketiminde başka alt alan adlarında yapılan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerik ile alakalı bütün mesuliyet alakalı alan isminin tahsis edildiği hekime aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin, TTB'nin ya da yetkilendirdiği makamların rastgele bir yükümlülükleri yoktur. İçeriğe dair yapılacak şikayetlerin Türk Tabipleri Birliği Bilişim Birimi'ne ulaştırılabilmesi amacıyla dr.tr uzantılı internet sayfalarında TTB doğrulusunda ebatı belirlenmiş logo ile bir bağlantı oluşturulacak ve ana sayfanın en alt evresinde görünür biçimde bulundurulacaktır.


KURALLAR


[dr.tr] alt alan isminin tahsisinde, müracaat sahibi ya da sahiplerinin TTB delegesi, üye olmayanların TTB doğrulusunda dilenen tıp hekimi bulunduğuna dair belgeleri (mezun bulunduğu tıp fakültesi diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin noterden onaylı örneği), muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini Türk Tabipleri Birliği'ne iletmesi, tıp hekimi ya da hekim ortaklığı olması esastır.


[dr.tr] alt alan isminin tahsisi konusu ile alakalı tek yetki sahibi müracaat ve karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.


Bir hekimin alan adı müracaatı yapması halinde; [adıikinciadı[varsa]soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.


Örnek:
1- orhanodabasi.dr.tr
2- oodabasi.dr.tr
3- odabasio.dr.tr
4- oodabasi-1.dr.tr
Bir hekimluk ortaklığı adına bir ya da birkaç hekimin müracaat yapması halinde; [birlikte çalışan hekimlerdan biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.


Örnek:
1- odabasi.dr.tr
2- sincan.dr.tr
3- odabasisincan.dr.tr
4- sincanodabasi.dr.tr
5- orhanodabasi.dr.tr
Doktorluk ortaklığının alan adı müracaatı yapması halinde; [hekim ortaklığı hekimlerından biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.


Örnek:
1- odabasi-sincan-yavuz.dr.tr
2- orhanodabasi-muratsincan.dr.tr
3- odabasi-sincan-yılmaz-yavuz.dr.tr
4- odabasi-1.dr.tr


Muayenehane/hekimluk ortaklığı adına alan adı tahsisi amacıyla müracaat dilmesini halinde başvuran şahıs ve muayenehane/hekimluk ortaklığında çalışan başka bireylerin 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası gereki Türk Tabipleri Birliği (TTB) delegesi olup, üyelik verileri MERKAP (TTB Merkezi Kayıt Programı)'da kusursuz olan hekimlerın müracaatları otomatik olarak dşayetlendirilir.


Başvuru esnasında tabip odasına üye olan fakat MERKAP'da verileri eksik ya da hatalı olanlar bağlı oldukları tabip odasına müracaatp lüzumlu işlemleri yaptıracaklardır. Yapılan planlama MERKAP'da görüldüğünde müracaat dşayetlendirilir.


Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmayan hekimler çalıştıkları ilin bağlı bulunduğu tabip odasına üye olabilecekleri gibi şayet üye olmalarında meşru bir engel varsa TTB doğrulusunda dilenen tıp hekimi bulunduğuna dair belgeleri, muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini iletmekle yükümlüdür. Belgeler TTB'ye ulaştıktan sonra bulgular alakalı kurulun incelemesinden sonra müracaat dşayetlendirmeye alınır.


Her tıp hekimi delegesi bulunduğu hekimluk ortaklığının alan adı tahsisi alması yanısıra kendi adına da ilaveten alan adı müracaatı yapabilir.


Alan adı tahsisi amacıyla, hekimin kayıt edici firmaya çevrimiçi olarak başvurması ve dilenen bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin TTB'ye ulaştırılması gerekir. TTB'nin onayı üstüne DNS Yönetimi alan ismini tahsis eder.


Başvuru sahibi tıp hekimi, hekimluk sıfatını geçici ya da sıksık olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, muayenehanesinin kapanması, hekimluk ortaklığının feshi gibi hallerinde alan adına erişim TTB doğrulusunda res'en geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan hekim TTB'nin ya da yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı müracaatı ile kapatma kararının uygulanmasına koşulsun muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.


Alan isminin tahsisi, durdurulması ya da geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran hekimla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TTB Bilişim Birimi ya da yetkilendireceği kurul doğrulusunda tahkim usulleri dairesince çözülür.


[dr.tr] alan adı müracaatında tespit edilen hekim, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TTB doğrulusunda tutulan yazılı ve elektronik kayıtların net kanıt niteliğinde bulunduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


www.dr.tr, alan adı ".tr" Türk Tabipleri Birliği doğrulusunda rehber hizmeti ( adresinde yer alacak rehberin konusuna alan adı sahibi karar verir.) vermek amacıyla kullanılır.


Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetiminin başka genel kuralları uygulanır.


Bu alan isminin tahsisi amacıyla, TTB'nce talep edilen birtakım dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar adresinde kullananlara sunulmuştur. Başvurusu tespit edilen alan adları TTB doğrulusunda ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı öneme alınarak tahsis edilir.


Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.


DR.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,


a) İdari Sorumlu Degişiklik formu (kaşeli imzalı),
b) Kimlik fotokopileri.
 
Üst